Vedtægter

§ 1. Formål

Klubbens formål er at bevare og udbrede kendskabet til Volvo 240/260 serie, i daglig tale Volvo 200-modellerne. I den forbindelse skal der afholdes mindst ét årligt træf, hvor alle Volvo 200-modeller er velkomne, i original såvel som ombygget stand. Dog skal det fremgå af registreringsattesten, at det er en Volvo 200-model.

Alle med interesse for Volvo automobiler er velkomne som medlem.

§ 2. Bestyrelsen

Bestyrelsen består af et ulige antal medlemmer, minimum 5: formand, næstformand, kasserer, og to sekretærer. Disse varetager klubbens daglige drift, samt administrerer klubbens økonomi. To personer fra bestyrelsen: kassereren og formanden, har adgang til klubbens bankkonto.

§ 3. Indmeldelse

Indmeldelse i klubben kan ske ved henvendelse til formanden eller kassereren, enten via e-mail eller telefonisk, og er effektiv når betaling er registreret.

§ 4. Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år sammen med det årlige træf for Volvo 200 serien.

Indkaldelse sker med en måneds varsel på klubbens hjemmeside.

På ordinær generalforsamling skal dagsordenen som minimum indeholde:

1. Indledning, ved formanden

2. Valg af ordstyrer

3. Bestyrelsens beretning og godkendelse af denne

4. Fremlæggelse af regnskab og fastsættelse af kontingent

5. Forslag til generalforsamlingen, der skal være bestyrelsen i

hænde senest 14 dage før berammet dato

6. Valg til bestyrelse, efter § 5

7. Evt.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen finder behov for det, eller når mindst halvdelen af klubbens medlemmer skriftligt har tilkendegivet ønske om dette overfor formanden, og herunder har angivet en dagsorden. Der indkaldes i tilfælde af ekstraordinær generalforsamling skriftligt via e-mail til klubbens medlemmer med et varsel på 14 dage. Dagsorden vil fremgå af indkaldelsen.

§ 5. Valg

Der afholdes valg til bestyrelsen på den årlige ordinære generalforsamling. Valg til bestyrelsen kan kun finde sted på lovlig indkaldt generalforsamling. Evt. suppleanter til bestyrelsen vælges ligeledes på ordinær generalforsamling.

Bestyrelsesmedlemmer kan når som helst trække sig fra en post med øjeblikkelig virkning. Sker dette, tiltræder en sekretær eller suppleant i vedkommendes sted.

§ 6. Klubbens nedlæggelse

Nedlæggelse af klubben kan kun foregå på lovlig indkaldt generalforsamling, og kun vedtages enstemmigt med samtlige fremmødtes stemmer.

Eventuelle midler der måtte tilbagestå i klubben skal derefter tilgå en anerkendt støtteorganisation, som den afgående bestyrelse peger på.