Vedtægter

Kapitel 1 – Navn & Formål
§ 1: Navn • Klubbens navn er: Volvo 200 Klub Danmark, Stiftet 21.8.2010
 
§ 2: Formål ‘

• Stk. 1: Klubben har til formål, at bevare motorkøretøjer af mærket Volvo 200 serien uanset model og årgang, samt sørge for at fremme interessen for disse – for derved i enhver henseende at styrke og udvikle sammenholdet blandt ejerne både i indland og udland.

• Stk. 2: Klubben skal: – Være behjælpelig for medlemmer der søger reservedele, med netværk samt viden jf. klubbens modelreferenter.
 
Kapitel 2 – Medlemsforhold
 
§ 3: Indmeldelse

• Stk. 1: Som medlemmer kan optages alle, som måtte have interesse i at hjælpe, støtte og bevare klubben samt dennes interesser.

• Stk. 2: Ønsker om indmeldelse kan ske ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, via klubbens hjemmeside, Facebook eller tlf/mail. Indmeldelse på messer hvor klubben er repræsenteret skal snarest muligt viderebringes til kasseren. Et hvert bestyrelsesmedlem er forpligtet til at være behjælpelig med at videreformidle henvendelser fra potentielle medlemmer hertil. (Vedrørende betaling af kontingent, se Kapitel 4, § 14).

• Stk. 3: Fra ethvert nyt medlems offentliggørelse i foreningen, har ethvert allerede optaget medlem 14 dages indsigelsesret. Indsigelser indgives
skriftligt til førnævnte bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vurderer derefter, om indsigelsen bør tages til følge.

• Stk. 4: Kontingent vedtages ved generalforsamling hvert år, kontingentåret er fra 1/4 til 31/3. 
 
§ 4: Udmeldelse

• Stk. 1: Udmeldelse kan for bestyrelsesmedlemmerne kun ske med en måneds varsel, hvorimod menige medlemmer kan udtræde af klubben straks. Kontingent kan for begge kategorier ikke tilbagebetales.

• Stk. 2: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens afgørelse herom kræver dog, at 2/3 af bestyrelsen stemmer for beslutningen. Pågældende medlem skal dog inden bestyrelsens afstemning have haft lejlighed til at forsvare sig, og pågældende kan forlange, at spørgsmålet om eksklusion skal endeligt afgøres (afstemning) ved førstkommende ordinære generalforsamling, hvor medlemmet ligeledes har ret til at fremføre sin sag.
 
§ 4.1: Udelukkelse og eksklusion
 
Stk. 1: Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser. I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling, og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af klubbens vedtægt.  
 
Kapitel 3 – Organisation
 
§ 5: Myndighed
 
• Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen.
 
§ 6: Den daglige ledelse
 
• Stk. 1: Klubbens daglige ledelse varetages af bestyrelsen.

• Stk. 2: Bestyrelsen består af én formand, én næstformand, én kasserer samt 2 bestyrelsesmedlemmer, og en til to suppleanter

• Stk. 3: Bestyrelsen nedsætter udvalg efter behov til at varetage forskellige opgaver herunder f.eks klubblad, hjemmeside, sociale medier mv. Det at være udvalgsmedlem udelukker ikke, at man ligeledes varetager en plads i bestyrelsen.

• Stk. 4: Der skal vælges 5 medlemmer til varetagelse af bestyrelsesposterne, disse vælges for 2 år ad gangen. Formand, Næstformand, samt et medlem i Ulige år og Kasserer og et medlem i lige år.

• Stk. 5: Foruden ovennævnte vælges, om muligt, én til to medlemmer som suppleanter til bestyrelsen, disse er valgt for 1 år ad gangen.
 
§ 6.1: Hjemmeside og Facebook
 
• Stk. 1: Ejerskabet af domænenavnet volvo200klub.dk tilhører Volvo 200 Klubben dette administreres af Formanden og skal altid overdrages ved udskiftning af formand.

• Stk. 2: Facebook siden administreres af den siddende bestyrelse. Bestyrelsen kan vælge at indsætte gyldige medlemmer som ordstyrer hvis bestyrelsen finder behov for dette.

• Stk. 3: Hjemmesiden administreres af Bestyrelsen. Log in til dette beslutter bestyrelsen hvem varetager. • Stk. 4: Medlemmer af Facebook siden anses ikke som medlemmer af klubben medmindre de har gyldigt medlems skab.  Og kan til hver en tid slettes og blokeres fra Facebook siden hvis de er til skade for klubben 
 
 
§ 7: Generalforsamlingen
 
• Stk. 1: Formanden indkalder hvert år til ordinær generalforsamling med mindst 4 ugers varsel. Generalforsamlingen bør, så vidt det er muligt, søges afholdt i Maj måned,

• Stk. 2: Forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

• Stk. 3: Bestyrelsen kan indkalde til ekstraordinær generalforsamling når dette skønnes påkrævet, og skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når 50 % af medlemmerne begærer dette ved motiveret dagsorden.

• Stk. 4: Ændringer i vedtægterne kan ske på indkaldt generalforsamling og kan vedtages ved flertal. Ændringer skal udsendes sammen med indkaldelse til generalforsamlingen senest 4 uger inden generalforsamlingen.
 
 
§ 8: Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

1) Valg af ordstyrer

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 

3) Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4) Fastsættelse af kontingent 

5) Behandling af indkomne forslag

6) Valg af formand (i ulige år)

7) Valg af næstformand (i lige år) 

8) Valg af kasserer (i ulige år)

9) Valg af 1 bestyrelses medlem (i ulige år)

10) Valg af 1 bestyrelses medlem (i lige år)

11)Valg af 1 – 2 suppleanter til bestyrelsen 1 år af gangen

12) Eventuelt 
 
§ 9: Afstemning

• Stk. 1: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig ved almindeligt stemmeflertal – uanset antallet af fremmødte medlemmer. Dette gælder ligeledes ved vedtægtsændringer.

• Stk. 2: Samtlige bestyrelsesmedlemmer har kun én stemme hver.

• Stk. 3: Kun fremmødte aktive medlemmer har stemmeret. Det vil sige, at fuldmagter ikke er gyldige, samt kun fremmødte aktive medlemmer kan vælges til bestyrelse.

• Stk. 4: Kun medlemmer der har betalt kontingent er stemmeberettigede.

• Stk. 5: Alle valg foregår ved skriftlig afstemning, såfremt et flertal ønsker dette.

§ 10: Udgifter

• Stk. 1: Alle indkøb skal godkendes af bestyrelsen.

• Stk. 2: Såfremt et medlem af foretaget et godkendt indkøb til klubben kan denne regning refunderes ved aflevering af gyldig kvittering til Kasseren.

§ 11: Midlertidig formand

• Stk. 1: Afgiver formanden sin post midt i en valgperiode overtager næstformanden embedet indtil næst kommende valg.

• Stk. 2: Afgår et af de andre bestyrelsesmedlemmer før en valgperiodes udløb, træder en af suppleanterne til.
 
Kapitel 4 – Økonomi 
 
§ 12: Regnskabsår
 
• Klubbens regnskabsår går fra 1/4 t.o.m 31/3
 
§ 13: Økonomi
 
• Stk. 1: Klubbens kassebeholdning bestyres af den valgte kasserer, eventuelt – om nødvendigt – med hjælp fra resten af bestyrelsen.
• Stk. 2: Beholdningen må kun anvendes til relevante udgifter i forbindelse med klubbens drift, samt indkøb og salg af merchandise.

• Stk. 3: I tilfælde af, at medlemmer har lagt penge ud i forbindelse med diverse arrangementer, og lignende, skal beløbet udbetales, når projektet er slut, hvis udlægget er sket i aftale med bestyrelsen. Udlæg udbetales kun hvis der haves kvittering eller en dagsdato kvittering på det udlagte beløb.
 
§ 14: Kontingent 
 

• Stk. 1: Aktiv medlems kontingent dækker 1 person fra alderen 17 år og er gældende fra indmeldelse til 31/3, denne har endvidere 1 stemme til generalforsamling. Familiemedlemskab med 2 voksne og 1 barn Under 17 er gældende fra indmeldelse og til       31/3 og har 1 stemme.
 
• Stk. 2: En kontingentregulering skal stilles som forslag til generalforsamlingen, og kan efter godkendelse, effektueres fra følgende kontingent periode. • Stk. 3: Kontingent perioden gælder fra 1/4 t.o.m 31/3 
  
Kapitel 5 – Generelt
 
§ 15: Træf

• Stk. 1: Der afholdes mindst et årligt træf for alle medlemmer.

• Stk. 2: Alle medlemmer skal have besked om tidspunktet for det årlige træf mindst 4 uger før afholdelsen.
 
§ 16: Brug af klubbens navn
 
• Stk. 1: Klubben hæfter ikke for, hvad enkeltpersoner træffer af indkøbsmæssige arrangementer, og klubbens navn må ikke bruges i så henseende.

• Stk. 2: Navnet må gerne bruges til opnåelse af indkøbsmæssige fordele, rabatter og lignende, for alle klubbens medlemmer, men kun såfremt dette er blevet godkendt af bestyrelsen.

 § 17: Opløsning af klubben • Nedlæggelse af klubben kan kun foregå på lovlig indkaldt generalforsamling, og kun vedtages enstemmigt med samtlige fremmødtes stemmer.

• Eventuelle midler der måtte tilbagestå i klubben skal derefter tilgå en anerkendt støtteorganisation, som den afgående bestyrelse peger på.